Flytthjälp / Moving help

 Flytthjälp
Att byta e-handelsplattform till Talex är enkelt
Många flyttar till oss från andra leverantörer eftersom vår e-butikslösning är en omfattande webshop lösning.
“Flytthjälp” kostar ingenting på Premiumpaket (med betalning årsvis) eller maxpaket
(engångskostnad på övriga). Läs mer här

 

Vad vi behöver av er:
Ni behöver se till att datan finns tillgänglig för oss (i form av csv eller excel).
Produktregistret måste innehålla ett artnr för att bildflytt ska vara möjlig.
Ett excelark (eller csv) med bildens namn i en kolumn samt produktens artikelnummer som bilden tillhör i en annan (eller om ni döper bilderna till artikelnumret så behöver vi inte den).
Filerna eller bilderna ska levereras till Talex dropbox. 


En lista över era gamla och mest viktiga url:er samt dit de ska pekas till hos oss, så sköter vi resten (via sk 301-redirect). Övriga url:er pekas mot startsidan som standard.

Vi importerar gratis bara en gång, så se till att all data ni ger oss är aktuell.
OBS om inte dessa krav är uppfyllda kan inte flytt erbjudas till detta pris utan görs då på timkostnad.
 

 

 Moving help

Moving/changing to Talex e-commerce platform is simple.
Many move to us because our e-store solution is a comprehensive online store solution.
"Relocation" costs nothing for premium packages (yearly payment) or max package.

Read more

 

What we need from you:
1. You need to make sure the data is available to us (in the form of csv or excel).
Product register must contain an item number for image transfer to be possible.
2. An Excel spreadsheet (or csv) with the image name in one column and the product's item number that the image belongs to in another (or if you rename your images to the part number we do not need the file).
Files and images should be delivered to Talex dropbox.
 3. A list of your main and important old URLs and where they should be pointed to with your new shop, we'll do the rest (via 301-redirect). Otherwise all urls will be redirected to the start page as standard.


We import free only once, so make sure that any data you give us is current.
NOTE: unless these requirements are met can not move at this price but for an hourly rate.